Проектът SOLAR

Интегрирани системи за производство на храна и енергия за устойчиво интелигентно земеделиe

Проектът „SOLAR“ е насочен към подпомагане на прехода към интелигентно и устойчиво земеделие посредством повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда и изменението на климата. Усилията на партньорите по проекта са насочени към осигуряване на подкрепа за развитието на основни компетентности по отношение на многофункционалното устойчиво земеделие и интегрираните системи за производство на храни и енергия.

Постигането на тази цел ще се осъществи посредством разработването на SOLAR компетентностна рамка, методология и материали за обучениe. Специфичната цел на проекта се състои в създаване на нови и/или интегриране на съществуващи програми за професионално обучение, предоставящи мултидисциплинарни знания и ноу-хау по отношение на интегрираните системи за производство на храни и енергия, и разработване на персонализирани обучителни материали за фермери или организации от селските райони.

Дейностите и резултатите по проекта са насочени към подобряване на целите и резултатите от неформалното професионално образование, и разпространение на обучителни материали за достъпно и иновативно обучение.