Резултати

Компетенции и учебна програма Solar

Първият резултат „Компетенции и учебна програма SOLAR“ има следните главни цели:

  1. Да се разработи методология за идентифициране на развитите компетенции за учебната програма.
  2. Да се разработи всеобхватна и подходяща компетентностна рамка за SOLAR и да се идентифицират компетенциите, необходими за устойчиво интелигентно земеделие чрез прилагането на IFES (Интегрирани системи за производство на храна и енергия за устойчиво интелигентно земеделиe).
  3. Да се разработи учебна програма SOLAR, която включва съдържанието на курса, но която може да се използва и независимо.

Методологията включва документални и теренни изследвания и насочва към последващите дейности по събиране на доказателствен материал, като определя подходящи изследователски методи и техники за всяка целева група. Методологията също така предоставя насоки за това как да се формулират резултатите от обучението спрямо това, което обучаващият се знае, разбира и може да прави след завършване на учебния процес и как да се свържат резултатите от обучението с учебния материал и методите за оценяване.


Казуси по IFES и източници за отворено образование по IFES

Резултатът „Казуси по IFES и източници за отворено образование по IFES“ има за цел да представи казуси по IFES в партньорските страни, но и в ЕС, и да разработи дидактическа рамка и учебни материали, организирани в модулите. Като метод на обучение/практика се използват персонализирани и онлайн учебни материали. Резултатът се основава на Компетенции и учебна програма SOLAR (R1) и изпълнява следните цели:

  • Методология и дидактическа рамка, които описват използваните учебни методи, базирани на съдържателен научен подход, и стил на обучение при презентиране на информацията.
  • Казуси с успешно приложени IFES с акцент върху устойчивото интелигентно земеделие
  • Източници за отворено образование, организирани в модули, и достъпни на всички партньорски езици и английски.
Казуси

Платформа за персонализирано обучение

Платформата за персонализирано обучение има за цел да разработи, тества и внедри уеб портал и приложение за смарт устройства, които ще осигурят цялостен и актуален подход към:

  • уеб страница на проекта,
  • учебни материали,
  • казуси, но също законови и концептуални документи, последни резултати от научноизследователската и развойна дейност, статистически данни и анализи и/или форуми за споделяне на опит, добри практики и др.