Rezultaty projektu

Kompetencje i program nauczania SOLAR

Pierwszy etap „Kompetencje i program nauczania SOLAR” ma następujące główne cele:

 1. Opracowanie metodologii identyfikacji rozwiniętych kompetencji dla programu nauczania.
 2. Opracowanie kompleksowych i odpowiednich ram kompetencji SOLAR oraz określenie zestawu kompetencji niezbędnych dla rolnictwa przyjaznego dla klimatu w oparciu o wdrożenie IFES.
 3. Opracowanie programu nauczania SOLAR, który łącznie obejmuje treść kursu, ale może być również używany niezależnie.

Metodologia odnosi się do badań źródeł wtórnych i badań terenowych oraz kieruje późniejszymi działaniami związanymi z gromadzeniem dowodów poprzez określenie odpowiednich metod i technik badawczych dla każdej grupy docelowej.
Metodologia zawiera również wytyczne dotyczące sposobu formułowania efektów uczenia się w odniesieniu do tego, co uczący się już wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu uczenia się oraz w jaki sposób powiązać efekty uczenia się z materiałami dydaktycznymi i metodami oceny.


Studium przypadków na IFES i otwarte zasoby edukacyjne IFES

Rezultat „Studia przypadków dotyczące IFES i otwartych zasobów edukacyjnych na temat IFES” ma na celu zidentyfikowanie studiów przypadków dotyczących IFES w krajach partnerskich, ale także w UE oraz opracowanie ram dydaktycznych i materiałów edukacyjnych zorganizowanych w moduły. Jako metoda uczenia się / szkolenia wykorzystywane są spersonalizowane materiały edukacyjne i materiały do nauki online.
Rezultat opiera się na kompetencjach SOLAR oraz programie nauczania SOLAR (R1) i spełnia następujące cele:

 • Metodologia i ramy dydaktyczne, które opisują stosowane metody nauczania, oparte na spójnym podejściu naukowym i stylu edukacyjnym do prezentowania informacji uczestnikom.
 • Studia przypadków udanych sposobów wdrażania IFES z naciskiem na wdrażanie inteligentnych rozwiązań klimatycznych w rolnictwie.
 • Otwarte zasoby edukacyjne zorganizowane w moduły i dostępne we wszystkich językach partnerstwa oraz w języku angielskim.
Studium przypadków

Spersonalizowana platforma edukacyjna

Spersonalizowana Platforma Edukacyjna ma na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji na urządzenia inteligentne, które zapewnią kompleksowe i aktualne podejście do nauczania:

 • strony internetowej projektu,
 • materiałów edukacyjnych,
 • studia przypadków
 • wyniki badań i rozwoju,
 • dane statystyczne i analizy i/lub fora dla dzielenia się doświadczeniami, najlepszymi praktykami itp.